Průběh vysoušení zdiva elektrofyzikální metodou

Průběh vysoušení je v pravidelných intervalech dodavatelem kontrolován protokolovaným měřením. Zařízení zůstává pevnou součástí budovy a pracuje v nepřetržitém provozu. Vlhkost nemůže znovu vniknout do budovy – objekt zůstává suchý.

První vstupní kontrolní měření je prováděno při samotné instalaci systému, kdy se do zdiva vyvrtají sondy přibližně 10 cm do hloubky zpravidla ve třech výškových úrovních v nejvíce vlhkostí postižených částech stavby. Následně je změřena vlhkost přímo uvnitř zdiva. Do protokolu měření vlhkosti jsou pak naměřené údaje zaneseny a protokol je předán zákazníkovi, který tak má dobrý přehled o počátečním stavu vlhkosti při instalaci systému.

Následně probíhá další standardní měření po jednom roce od instalace systému, kdy se sami přibližně po roce ozýváme zákazníkům a domlouváme s nimi návštěvu naším technickým pracovníkem, dle časových možností našich klientů. Měření pak probíhá změřením vlhkosti v již při instalaci předvrtaných otvorech a zanesení hodnot za přítomnosti zákazníka přímo do protokolu. Dalším bonusem při tomto měření je odběr vzorku omítek a zdiva, na kterých následně provádíme laboratorní testy, zjišťující množství solí v materiálu a navrhujeme optimální řešení omítek pro dané prostory.

Při instalaci systému a následném vysychání objektu totiž dochází zároveň k jeho odsolování a na starých a vlhkostí zasažených omítkách se mohou objevovat solné výkvěty. Tyto výkvěty doporučujeme průběžně odstraňovat a po měření po jednom roce, v závislosti na zbytkovém zasolení zdiva, omítky vyměnit. Poté již nebudete muset omítky měnit, protože díky vysušení zdiva již nebude docházet k jejich degradaci vlivem vlhkosti a solných výkvětů, na kterých může kondenzovat vzdušná vlhkost a dále pak zavlhčovat zdivo. Po provedení laboratorních testů zasíláme zákazníkům podrobnou zprávu o hodnotách zbytkové vlhkosti a zasolení zdiva a doporučujeme buď natažení standardních jádrových omítek, případně při vyšších hodnotách zasolení zdiva doporučujeme aplikaci sanačních omítek.

Další kontrolní měření pak probíhá po třech letech od instalace technologie a opět se zákazník nemusí o nic starat a my se sami ozýváme a domlouváme měření. Vše probíhá opět standardním postupem popsaným výše. Po třech letech je již nemovitost suchá a systém ji pak dále udržuje na hodnotách vlhkosti zdiva danou Českou stavební normou – tedy 6,5 % hm vlhkosti v prostorách pod úrovní terénu a 3 % hm pro obytné prostory, nebo pro prostory nad úrovní terénu. Po třech letech pro nás péče o zákazníka nekončí a dále zajišťujeme servis zařízení a případné poradenství.

Technologie Drymat

V případě zájmu je pak možnost si domluvit i další kontrolní měření vlhkosti, nad rámec služeb, které poskytujeme při zákazníkům při koupi naší technologie.