Nepřímé metody sanace vlhkého zdiva

K čemu slouží nepřímé metody sanace vlhkého zdiva

 • Snižují namáhání konstrukce zdiva především volnou – srážkovou vodou, patří sem:
 • Odvodnění okolního prostředí stavby drenáží.
 • Úprava povrchu a sklonu terénu a odvod srážkové vody od paty zdiva nad terénem.

Pro použití nepřímých metod sanace vlhkého zdiva platí především

 • Drenáž podle obvodových stěn budov pod terénem musí být uložena ve spádu, prosakující srážková, nebo proudící podzemní voda musí být od zdiva odváděna do kanalizace, nebo do vsakovací jímky v dostatečné vzdálenosti od objektu.
 • Při provedení nové svislé hydroizolace se po dohodě s investorem volí
  • 2x asfaltový pás
  • Bitumenová stěrka
  • Nopová fólie (samotná nopová fólie není hydroizolace!)
 • Po dohodě s investorem je možné provést tepelnou izolaci, kterou doporučujeme i jako ochrannou vrstvu proti poškození hydroizolace
 • Ukončení izolace je prováděno zpravidla do ukončovacích systémových lišt
 • Finální úprava okapových chodníků kolem budovy se volí po dohodě s investorem zpravidla jako: praný kačírek s obrubníkem, dlažba, asfalt…dle dohody se zákazníkem. S dodržením vyspádování od pat zdí.